Samfund

Ny vision for Naturstyrelsen skal styrke arbejdet med natur og friluftsliv

Mange års arbejde for bedre og mere natur bliver styrket, når Naturstyrelsen lancerer en ny vision for forvaltningen af vores fælles natur.

Naturstyrelsen forvalter i dag en betydelig andel af Danmarks mest værdifulde natur og levesteder for sjældne og karakteristiske arter.

Endnu mere urørt skov og etableringen af naturnationalparker ændrer om kort tid forvaltningen af statens naturområder mange steder. Men også på de øvrige arealer skal der for alvor sættes fokus på en mere vild natur, der er rig på levesteder for planter og dyr og har gode rammer for friluftsliv i alle dele af landet.

I naturlig forlængelse heraf sætter en ny vision for Naturstyrelsen natur og friluftsliv allerøverst på opgavelisten.

– Naturstyrelsen har i mange år arbejdet for at skabe både bedre natur på statens arealer og ny natur igennem naturgenopretning og skovrejsning. Men i stedet for den klassiske opdeling mellem skov og natur i arealforvaltningen vil der fremover være en integreret tilgang med naturen i fokus. Konkret opblødes de skarpe grænser mellem skov og åbent land for at skabe varierede levesteder for en lang række arter på statens arealer og give grundlag for endnu større naturoplevelser for alle danskere, siger Peter Ilsøe, direktør i Naturstyrelsen.

Vigtig arv for fællesskabet

Ændringen af Naturstyrelsens kerneopgaver til et endnu mere målrettet fokus på natur og friluftsliv kræver, at den igangværende kompetenceudvikling af medarbejderne og en hurtigere omstilling af arealforvaltningen accelereres.

– De statsejede natur- og skovarealer rummer en stor del af vores mest værdifulde natur. Naturstyrelsen forvalter dermed en vigtig arv på vegne af fællesskabet. Ikke bare på vegne af os, der er her nu, men også på vegne af kommende generationer. Den nye vision betyder, at alle de dygtige og ihærdige medarbejdere i Naturstyrelsen i endnu højere grad får til opgave at øge biodiversiteten og skabe flere muligheder for et rigt og aktivt friluftsliv. Vi bevæger os fra at tænke motorsavene først til at tænke naturen og friluftslivet først, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der er ikke lagt op til reduktioner i antallet af medarbejdere i Naturstyrelsen som følge af den nye vision. Men gennem målrettet kompetenceudvikling skal det sikres, at alle har stærke kompetencer inden for de nye målsætninger.

Mere fri dynamik

Størsteparten af Naturstyrelsens skovarealer skal fremover forvaltes som urørt skov. Forud for det ligger der en omfattende omstilling af såvel arealer som den nuværende forvaltningspraksis.

Med en opdeling af statens arealer i tre overordnede geografiske områder er der målsat, hvor omstillingen til urørt skov kan gennemføres hurtigt, og hvor der fortsat gennem naturnær skovdrift aktivt arbejdes på at opbygge klimarobuste skove, der understøtter hensyn til biodiversitet, kulstoflagring, friluftsliv, bæredygtig produktion etc. Hermed får fremtidige generationer et godt udgangspunkt for at vælge om skovene på lang sigt skal lægges urørte, eller om de fortsat skal være underlagt en bæredygtig drift. 

Naturstyrelsen har samtidig ansvar for en lang række værdifulde lysåbne arealer som heder, enge og overdrev. En stor del af den lysåbne natur forvaltes allerede i dag målrettet i forhold til naturtyper og arter. Ud over denne målrettede forvaltning vil der i højere grad blive sat fokus på at skabe vildere natur med fri dynamik både i skov og på det lysåbne, og der vil særligt blive set på samlet forvaltning af urørt skov, lysåben natur og overgangene imellem dem. Endelig vil der skulle skabes ny lysåben natur eller ske naturgenopretning ved konvertering af landbrugsjord blandt andet gennem klima-lavbundsprojekter og skovrejsning.

Alt det og meget mere kan man læse om i den nye vision.

Kommentarer